OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov.

Izbirni predmeti so nov način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Učenec se zanje odloča glede na svoje interese, sposobnosti in posebno zanimanje.

IZBIRA OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Sprememba 17. člena Zakona o osnovni šoli omogoča, da učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

  1. člen Zakona o osnovni šoli omogoča, da je učenec v 7., 8. in 9. razredu, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko oproščen sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih v šolskem letu 2022/2023 v primeru, obiskovanja Konservatorija za glasbo in balet ali katere izmed na tem seznamu navedenih zasebnih glasbenih šol. O oprostitvi odloča ravnatelj.

Prijavo na obvezne izbirne predmete lahko v celoti opravite elektronsko preko Lo.polisa ali pisno na obrazcu.  Izbor bo mogoče opraviti od 4. do 12. maja 2022.

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

IZVAJANJE POUKA

Obiskovanje izbranih izbirnih predmetov je obvezno. Predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju – fleksibilni urnik), le tuji jeziki dve uri tedensko celo šolsko leto. Izvajajo se v času pred ali po pouku. Nekatere vsebine posameznih izbirnih predmetov lahko potekajo tudi strnjeno izven rednega urnika.

Vsebina izbirnih predmetov je predstavljena na šolski spletni strani, podrobnejši učni načrti predmetov pa so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

OCENJEVANJE OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Obvezni zbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Zaključne ocene vseh izbranih obveznih izbirnih predmetov se vpišejo v spričevalo. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih predmetih. Znanje izbirnih predmetov se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja.

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje.

OPROSTITEV OBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. Lahko pa se odloči in kljub obiskovanju glasbene šole v šoli obiskuje izbirne predmete.

Če starši uveljavljate pravico do oprostitve, morate ravnateljici oddati tudi potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo, in sicer do 30. septembra. 

SPREMEMBA IZBIRNEGA PREDMETA

Do 30. 9. lahko učenci izbirni predmet zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je pri želenem predmetu še prostor in se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni. Predlagamo vam, da odločitev o izbiri skrbno pretehtate in se po potrebi posvetujete tudi z razrednikom in drugimi učitelji.

Izbirni predmeti

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Osnovna šola izvaja pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 4., 5., 6. razreda ter za učence 7., 8. in 9. razreda.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (NIP)

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program osnovne šole. Za razliko od obveznih izbirnih predmetov je vključitev učencev v pouk neobveznih izbirnih predmetov prostovoljna, kar pomeni, da si lahko učenec neobvezni izbirni predmet izbere ali pa tudi ne. Ko/če si učenec izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca šolskega leta, torej postane zanj obvezen.

IZBIRA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Učenci lahko izbirajo med: 

  • NIP TEHNIKA
  • NIP UMETNOST
  • NIP ŠPORT
  • NIP NEMŠČINA (7., 8., 9. razred)
  • NIP ne izberejo 

Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet ali pa znanje pri istem predmetu nadgrajuje vsa 3 leta, torej od 4. do 6. razreda. Priporočamo, da se učenci odločijo za nemščino kot drugi tuj jezik, če jih učenje tujih jezikov veseli, če so uspešni pri učenju prvega tujega jezika in nameravajo obiskovati pouk drugega tujega jezika vsaj eno obdobje.

Učna skupina NIP se oblikuje za najmanj 12 učencev. V primeru, da za določen NIP ne bo dovolj prijavljenih učencev za oblikovanje skupine, bomo vašega otroka umestili k NIP, ki ste ga navedli kot rezervno izbiro.

IZVAJANJE POUKA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Po vključitvi je obiskovanje neobveznih izbirnih predmetov obvezno. NIP se izvajajo 1 uro tedensko, le tuji jeziki dve uri tedensko celo šolsko leto. NIP se izvajajo v času pred ali po pouku. Nekatere vsebine posameznih NIP lahko potekajo tudi strnjeno izven rednega urnika.

OCENJEVANJE NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi izbirnimi predmeti, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključna ocena pa se vpiše v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih izbirnih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

SPREMEMBA NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA

Do konca septembra lahko učenci neobvezni izbirni predmet še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je pri želenem predmetu še prostor in se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

Učni načrti neobveznih izbirnih predmetov

Neobvezni izbirni predmeti

RAZLIKA MED OBVEZNIMI IN NEOBVEZNIMI IZBIRNIMI PREDMETI

 

  OBVEZNI NEOBVEZNI
razred 7., 8. in 9. razred

1. r – NIP angleščina (1. tuji jezik)

                       – NIP tehnika

4., 5. in 6. r   – NIP umetnost

                       – NIP šport

7., 8. in 9. r – NIP TJN (2. tuji jezik)

vključitev k predmetu obvezna prostovoljna
obiskovanje predmeta obvezno po vključitvi obvezno
št. ur na teden 2 uri na teden, s soglasjem staršev lahko tudi do 3 ure največ dve uri
oprostitev obiskovanja na podlagi pisne vloge (v primeru obiskovanja javno veljavnega programa glasbene šole) /
ocenjevanje da, ocena je v spričevalu da, ocena je v spričevalu
spremembe do konca septembra do konca septembra

 

Skupno 1.062 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost