V šolski svetovalni službi je pedagoginja, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicni orientaciji učencev.

  • Vodi tudi skupine za učinkovito učenje, kjer učenci spoznavajo ustrezne metode in tehnike učenja.
  • Vodi akcijo poklicnega informiranja in svetovanja za učence 8. in 9. razredov in pomaga pri vpisu v srednje šole.
  • Pomaga pri izvedbi naravoslovnega dne za učence 8. in 9. razreda, za starše in učitelje pa organizira različna predavanja.
  • Je mentor šolskega parlamenta.
  • Posebno skrb posvečamo učencem s specifičnimi učnimi težavami in z motnjami v duševnem in telesnem razvoju.
  • Prav tako posvečamo veliko pozornost nadarjenim učencem.
  • Pri svetovalni delavki se lahko oglasite vsak dan v dopoldanskem času ali v času popoldanskih skupnih govorilnih ur.

 

KAKO SE UČIM

POSTOPKI VPISA V 1. RAZRED

Vpis (44. člen)

Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.

Pogoji za vpis (45. člen)

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Ugotavljanje pripravljenosti (46. člen)

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. O ugotovitvah komisije, ki jo imenuje ravnatelj, morajo biti starši obveščeni najmanj tri mesece pred začetkom pouka.

Odložitev šolanja (47. člen)

Učencu se med šolskim letom v 1. razredu lahko na predlog šolske svetovalne službe, šolske zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

Šolski okoliš (48. člen)

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, javna osnovna šola oziroma zasebna osnovna šola s koncesijo v tem okolišu, pa je dolžna na željo staršev otroka vpisati. Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je javna ali zasebna šola s koncesijo dolžna vpisati v 1. razred, si šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

Prepis na drugo osnovno šolo

Če ne stanujete v našem šolskem okolišu, pa želite, da otrok obiskuje našo šolo, morate najprej vpisati otroka na matično šolo, nato pa pri nas podate pisno Vlogo za prepis v 1. razred, v kateri navedete vzroke za vašo odločitev. Na podlagi podane vloge se bomo posvetovali z matično šolo in vas obvestili o možnostih vpisa k nam. V primeru večjega števila vlog imajo prednost vpisa otroci, ki že imajo sorojence na naši šoli.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. Med šolanjem lahko učenec prestopi na drugo osnovno šolo, če ta šola s tem soglaša. Če se učenec med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole, ima pravico dokončati šolanje na šoli, v katero je vpisan. V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš je postopek naslednji:

  • vpišete otroka pri nas,
  • na izbrani šoli podate pisno Vlogo za prepis (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) v kateri navedite razloge za prešolanje.

Vpis otrok v javno osnovno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, spremembe in dopolnitve Ur. l. RS, št. 102/07).

 

Skupno 485 obiskov, današnjih obiskov 2
Dostopnost